Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Kanberas nodaļa

30 gadu darbības atcere

Laikraksts Latvietis Nr. 227, 2012. g. 1. nov.
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Sēž. No kreisās: Žanis Mediķis, Aina Mediķe, vanadžu vad. Inta Skrīvere, valdes priekšsēdis Edvīns Peniķis, Arvīds Purvis un Gints Stīpnieks. Stāv no kreisās: Ingrīda Grēviņa, Ērika Treide (Treyde), Biruta Vilkina, Aina Kārkliņa, Aira Grigule, Biruta Ūdre, Brigita Voitkusa, Arturs Kārkliņš, Imants Skrīveris, Lita Ātrena, Inta Peina (Payne), un Andrejs Grigulis. FOTO Pēteris Grigulis.

Visi spēki un līdzekļi ir jāziedo latviskas jaunatnes audzināšanai ārzemēs, bet it sevišķi Latvijā, tad Latvijai būs nākotne, un brīvā Latvija būs latviskā Latvija. (E. Peniķis).

Šī gada 27. oktobrī, Imanuela baznīcas zālē Kanberas vanagi un vanadzes rīkoja savu 30 gadu darbības atceri.

Svētku telpā, krāšņi rotātā ar karogiem, puķēm un degošām svecēm, pulcējās vanagi, vanadzes un kuplā skaitā svētku viesi.

Atceri ievadīja Kanberas nodaļas priekšsēdis Edvīns Peniķis. Viņš īsumā pastāstīja par DV organizācijas dibināšanu un mērķiem. Sākuma galvenie spraustie mērķi – brīva Latvija – ir īstenojušies. Patlaban viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir audzināt latvisku jaunatni. Visi spēki un līdzekļi ir jāziedo latviskas jaunatnes audzināšanai ārzemēs, bet it sevišķi Latvijā, tad Latvijai būs nākotne, un brīvā Latvija būs latviska Latvija.

Vanadžu vadītāja Inta Skrīvere deva pārskatu par Kanberas nodaļas vēsturi:

DV Kanberas nodaļa nodibinājās 1982. gada 8. augustā 6 vanagu un 1 vanadzes sastāvā. Šodienas nodaļā ir 12 vanagi un 12 vanadzes. Valdes priekšsēža amatu ir pildījuši: Arvīds Purvis, Valentīns Rolavs (viņsaulē) un patlaban Edvīns Peniķis; vanadžu vadībā Dzidra Kreitāla (viņsaulē), Aina Mediķe un patlaban Inta Skrīvere. Valdē kopš nodaļas dibināšanas bez pārtraukuma ir darbojies Žanis Mediķis, Edvīns Peniķis, Arvīds Purvis un revīzijas komisijā – Andrejs Grigulis.

Trīs gadus – no 2009. līdz 2011. g. – Inta Skrīvere ir bijusi Vanadžu vadītāja Austrālijā.

Politiskā/nacionālā laukā vanagi un vanadzes ir: vienmēr piedalījušies Leģionāru dienas atcerē Rukvudas (Rookwood) kapos Sidnejā; ikgadīgi rīkojuši pulkveža O. Kalpaka atceres dienu; ir piedalījušies demonstrācijās pret Padomju Savienību pie krievu sūtniecības Kanberā un finansiāli un morāli atbalstījuši leģionārus Latvijā.

Kulturālā plāksnē pie nodaļas ir darbojusies latviešu skola Silvijas Kreitālas vadībā; finansiāli nodaļa ir atbalstījusi Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, 3x3 saietus un daudzus citus latviešu un it sevišķi jauniešu pasākumus Austrālijā un Latvijā.

Sabiedriskā laukā garajos gados ir rīkoti saviesīgie vakari un koncerti ar viesu, dziesmu vienību piedalīšanos no citām Austrālijas pilsētām. Kā pēdējais bija dziesmu vienības Vilki koncerts no Latvijas.

Palīdzības laukā – vanadzes rīko saietus ar mielastiem un loterijām un, pašām sedzot uzturvielu izmaksu, ienākumus pārsūta labdarībai uz Latviju; rīko lietotu mantu izpārdošanas (garage sale) un arī tos ienākumus ieskaita labdarībai Latvijā. Vanadzes pāris reizes gadā apmeklē un apdāvina vecos ļaudis svētku reizēs gan viņu pašu mājās, gan veco ļaužu aprūpes namos.

Garajos gados daudzi nodaļas vanagi un vanadzes ir saņēmuši DV Austrālijā un DV CV atzinības rakstus.

DV krūšu nozīmi zeltā ir saņēmuši Arvīds Purvis, Aina Mediķe, Žanis Mediķis, Edvīns Peniķis, Inta Skrīvere un Silvija Kreitāla.

Turpinājumā valdes priekšsēdis Edvīns Peniķis un vanadžu vadītāja Inta Skrīvere pasniedza sekojošus atzinības rakstus:

DV krūšu nozīmi zeltā saņēma Andrejs Grigulis.

DV CV atzinības rakstus saņēma Aira Grigule, Biruta Vilkina un Gints Stīpnieks.

DV Austrālijā atzinības rakstus saņēma Imants Skrīveris un Skaidrīte Dariusa.

Ar ziediem un šampānieti vanagus un vanadzes sveica Kanberas organizāciju pārstāvji – Kanberas Latviešu biedrības un LAAJ vārdā Juris Jakovics, tautas deju kopas Sprigulītis vadītāja Skaidrīte Dariusa un ev. lut. draudzes priekšnieks Egons Eversons. Savā apsveikumā Eversons ļoti interesanti pastāstīja par DV Kanberas nodaļas dibināšanu 1982. gadā. Šo informāciju viņš bija atradis tā laika draudzes protokolos, jo nodaļas dibināšana ir notikusi pēc dievkalpojuma Sv. Pētera baznīcas zālē.

Rakstiski apsveikumi bija no DV Austrālijā valdes priekšsēža Jāņa Priedkalna, Vanadžu vadītājas Austrālijā Ilgas Vēveres, DV Latvijā Jēkabpils nodaļas vadītājas Dr. Edītes Ortveinas un Pertas un Melburnas nodaļām.

Sveicienus no Melburnas bija atsūtījuši Kanberas nodaļas biedri – Silvija un Osvalds Kreitāli.

Atceres svinīgo daļu noslēdza, kopīgi dziedot Še kopā mēs, biedri! un Daugav' abas malas.

Noslēgumā vanadžu sagādātais garšīgais mielasts ar sarkanvīnu un, protams – bagātīga loterija. Visi ienākumi labdarībai Latvijā un Austrālijā.

Bija skaista, bagātīga diena, un bija vēla pievakare, kad svētku viesi devās mājup.

Pārdomās par vanagu/vanadžu darbu, prātā ienāca Jura Alunāna atdzejotie vārdi ...ja ikviens tik zemē sētu, vienu graudu veselu; kas gan izskaitīt tad spētu, zelta kviešu krājumu...

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com