Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pilnīga dāvana

Prāvesta Kolvina Makfersona Ziemassvētku sveiciens

Laikraksts Latvietis Nr. 235, 2012. g. 19. dec.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

2 Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā! 3 Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. 4 Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. (Pētera 2.vēst.1:2-4)

Pienākuši atkal ir Ziemassvētki, gaišie priecīgie svētki, kad atzīmējam Kristus nākšanu pasaulē cilvēka miesā. Viņš, otrais loceklis Svētajā Trīsvienībā, atstāja Savu vietu debesīs un mājoja starp cilvēkiem, cilvēka miesā. Jānis raksta savā evaņģēlijā: „Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.“ (Jāņa 1:14)

Dievs ir aprakstāms ar vārdiem žēlastība un patiesība. Ziemassvētki ir Viņa žēlastības izpausme, jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš vispirms liecinātu par Dieva Vārda patiesību un, otrkārt, lai mirtu pie krusta mūsu vietā, paņemdams uz Sevi mūsu pelnīto sodu par grēku. Jēzus pats ir patiesība. Viņš sacīja: „ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jāņa 14:6). Šis ir viens no svarīgākiem pantiem visā Bībelē, jo te mums ir skaidri pateikts, kas Jēzus ir. Viņš, kā Pēteris raksta, ir „viss, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai.“

Kristū Jēzū Dievs mums devis pilnīgu dāvanu. Kad šo dāvanu uzņemam savā sirdī ticībā, tad mums ir viss, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Jēzus Kristus ir ceļš, kas ved pie Tēva; Viņš ir patiesība, un Viņš ir dzīvība. Ko vairāk mums dzīvē vajag? Viss mums Kristū ir dots.

Svarīgākā lieta ir, ka ne tikvien mēs zinām par Kristu, bet, ka mēs Viņu personīgi pazīstam. Tas notiek, ka sirds durvis atveram Viņam, ka nožēlodami savus grēkus, mēs Viņu apliecinām par savu Kungu un pestītāju. Kad to darām, tad mums ir viss, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Dieva gādība ir Viņa apsolījumos, un Dievs ir caur Kristu solījis: „Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.“ (Jāņa 6:37)

Kad reiz esam nākuši pie Viņa, Viņš nekad mūs neatstums, un Viņš dod mums tik ļoti daudz. Tiekam no Viņa mudināti: „Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.“ (Mt.6:33)

Svētku laikā it sevišķi cilvēki dzenās pēc visa kā. Visās izdarībās ir viegli aizmirst svētku īsto nozīmi. Mudinu katru lasītāju dzīties (vai kā jaunajā tulkojumā dēvēts: meklēt) pēc Dieva valstības un tad redzēt, ka viss cits taps piemests.

Kad liekam Dievu un Viņa valstība pašā pirmā vietā savā dzīvē, tad svētība vienmēr seko.

Vēlu katram lasītājam piedzīvot šo svētku īsto nozīmi un saņemt Dieva pilnīgo dāvanu, kas dod mums visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Ieejot Jaunajā 2013. gadā, darīsim to ar skatu uz Kungu Jēzu Kristu, un lai mūsu apliecība būtu: „Viņā mēs dzīvojam, rosāmies un esam.“

Priecīgus Svētkus un svētīgu Jauno gadu vēl jūsu prāvests –

Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com