Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valde apspriež „Tālavas“ nākotni

Adelaides latviešu sabiedrības dzīve nav iedomājama bez „Tālavas“

Laikraksts Latvietis Nr. 299, 2014. g. 6. martā
Rudīte Bērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirmā rindā no kreisas: Inta Rumpe, Rudīte Bērziņa, Inta Skābe, Ēriks Krūmiņš, Līga Līvēna. Otrā rindā: Andris Jaudzems, Valdis Jaudzems, valdes priekšsēdis Andis Bērziņš, Juris Skābe, Andris Rumpe. FOTO Margota Puķīte.

Pirms diviem gadiem Adelaides Latviešu kooperatīva valde, kura ir atbildīga rūpēties par Adelaides Latviešu namu Tālavu, noturēja plānošanas dienu, kurā kooperatīva direktori apsprieda un nosprauda darbības vadlīnijas turpmākai darbībai līdz 2013. g. beigām. Valde bija pieaicinājusi Intu Skābi novadīt šo pasākumu, un nobeigumā Inta savilka kopā lēmumus un sagatavoja plānu, kurā bija uzrādīti darāmie darbi un laika termiņi, kuros būtu vēlams tos paveikt.

Lai gan valde satiekas ik mēnesi, un sēdēs dienas kārtībā regulāri pacēlās darbības plāna aspekti, šī gada februārī direktori noturēja plānošanas dienu, kuru atkal novadīja Inta Skābe, lai pilnīgāk izvērtētu plānu visumā, kā arī pārrunātu nākotnes darbību. Piedalījās visi valdes direktori, kā arī valdes finansiālais konsultants Andris Rumpe un nama pārvaldniece Līga Līvena. Ievadā Inta salīdzināja kooperatīva valdes darbu ar lidmašīnu, – lai paturēt mūsu lidmašīnu gaisā un lai tā nonāktu vēlamajā galapunktā, mums ir nepieciešami, starp citu, skaidri kopīgi mērķi, jābūt skatam uz nākotni, jābūt reālam plānam un jānosprauž skaidras vadlīnijas.

Kooperatīva statūti nosaka, ka kooperatīva galvenais mērķis ir uzturēt un pārzināt centru latviešu sabiedrības lietošanai. Šādā kontekstā pārrunājām vairākus tematus, to starpā direktora atbildību, kooperatīva resursus, nama gan stipros, gan vājos punktus un izīrēšanas iespējas. Direktori apskatīja šos jautājumus gan mazās grupās, gan visi kopīgi. Jau no paša sākuma pārrunas bija spraigas. Dalībnieki piegāja šai plānošanas dienai ar lielu nopietnību un sniedza vairākus labi izdomātus priekšlikumus.

Jau ilgāku laiku latvieši namu lieto daudz mazāk nekā agrākajos gados, bet tomēr Adelaides latviešu sabiedrības dzīve nav iedomājama bez Tālavas. Mazas zāles vēl atrodas Daugavas Vanagu namā, ALB mājā un pie luterāņu draudzes baznīcas. Visas atrodas Tālavas tuvumā. Tā kā šīm organizācijām laika tecējumā sarūk biedru skaits, saviem sarīkojumiem bieži noder pašu mazās zāles. Valde apsvēra dažādas stratēģijas, kā iegūt arvien vairākus īrniekus ārpus latviešiem, lai segtu nama uzturēšanas prāvos izdevumus. Tanī pat laikā, valde arī pārrunāja, kā varētu Namu padarīt pievilcīgāku ne tikai tiem latviešiem, kuri ir ilggadīgi nama apmeklētāji, bet arī jauniebraucējiem no Latvijas, kuri tagad dzīvo Adelaidē. Te arī ir loma kooperatīva Sabiedriskam klubam, kurš ir atbildīgs par kafejnīcu.

Kooperatīvs Tālavas veco māju iegādājās 1955. gadā, un Lielo zāli nobeidza būvēt 1965. gadā. Abām ēkām jumti ir sliktā stāvoklī, it sevišķi Lielajai zālei, un tos salabot vai atvietot ir neizbēgama prioritāte. Izdevumi būs ļoti lieli, jo lielai zālei ir asbesta jumts. Valdei būs jāgriežas pie paju īpašniekiem un latviešu sabiedrības, iegādātos līdzekļus šim projektam.

Sesijas beigās priekšsēdis Andis Bērziņš pateicās Intai Skābei par viņas devumu mūsu plānošanas dienai. Jautājumi, kurus apspriedām, bija ļoti būtiski, un direktori tos iztirzāja ar profesionālu pieeju. Pēcpusdienas beigās direktoru otrās puses piebiedrojās kopīgām vakariņām. Pārrunas par Tālavas nākotni turpinājās vēl vairākas stundas.

Rudīte Bērziņa
Adelaides Latviešu kooperatīva sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com