Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ilgtermiņa sadarbība

„Vītolu fonda“ sadarbība ar ziedotājiem Austrālijā 2019. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 570, 2019. g. 9. dec.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Infografika par Vītolu fonda paveikto.

Savulaik Ādams Mickēvičs teicis: „Nopelni dzimtenes labā ir līdzīgi graudam. Kas nes graudu rokās un katram rāda – re, kāds man liels grauds! – tas negūs no tā labuma nekāda, un grauds nokaltīs. Bet kas iesēs graudu zemē un pacietīgi gaidīs, tam grauds dos augu, un izaugs vārpa, kurā slēpsies graudi nākamam gadam, nākamajai dzīvei. Tas iegūs simtus graudu un no tā – tūkstošu tūkstošus.“ Tā arī Vītolu fonds gadu no gada, pateicoties ziedotāju atbalstam, spēj šos graudus krāt un dot tālāk Latvijas nākotnei – jauniešiem.

2019. gadā Vītolu fonds administrē 760 stipendijas, no kurām 272 ir Austrālijas ziedotāju dibinātas. No Austrālijas stipendijās šogad saziedots 461 587 EUR.

Vērienīgs ir Daugavas Vanagu atbalsts no Austrālijas. 2004. gadā Daugavas vanagu Melburnas nodaļas stipendiju dibinājis tā laika priekšsēdis Aivars Saulītis. Ilgtermiņa sadarbība 15 gadu laikā sekmējusi vienpadsmit izcilu mediķu izskološanu. Šajā gadā DV Melburnas nodaļai apritēja 70 gadu jubileja, kura tika atzīmēta ar priekšsēža Jāņa Kārkliņa uzrunu. Tajā viņš īpaši uzsvēra ieguldīto atbalstu Latvijas leģionāriem un studentiem, kuri bez šiem ziedotajiem līdzekļiem studijas neuzsāktu.

Daugavas vanagu Adelaides nodaļas – Benitas Vembris piemiņas stipendija kopš 2006. gada ir atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem. Stipendiju šogad saņem alta spēles studente Annija Elizabete Meija, kura nākotnē vēlas iet ziedotājas Biruta Vembris ceļu un kļūt par izcilu mūzikas pedagoģi. Īpašs paldies bijušajam nodaļas priekšsēdim Bruno Krūmiņam, kurš ik mēnesi lasot fonda ziņas vienmēr uzmundrina, iesaka vērtīgus padomus un pārdomāti sveic fondu svētkos.

„Daugavas vanagu“ Kanberas nodaļas stipendija novēlēta studentam-zemessargam. Jau trešo gadu stipendiju saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas Lietišķā enerģētika 3. kursa students Raivis Mikalauckis. Īpašu ziņu fonds saņēma augustā par Kanberas nodaļas bijušā priekšsēža Edvīna Peniķa testamentāro novēlējumu 365 000 EUR Latvijas jauniešu izglītībai. Kā Peniķu dzimtas senčiem Latvijā, tā arī Edvīna Peniķa loma Kanberas latviešu sabiedrībā bija liela – viņš godam pildīja amatu un savās uzrunās atzīmēja, cik svarīgs ir patriotisms un ka „visi spēki un līdzekļi ir jāziedo latviskas jaunatnes audzināšanai ārzemēs, bet it sevišķi Latvijā.“ Viņa labā griba saglabāt savas dzimtas vēsturisko mantojumu ir vainagojusies ar panākumiem, jo šogad 20 pirmkursnieki saņēma Edvīna Peniķa piemiņas stipendiju.

Stipendiju šajā mācību gadā dibināja Austrālijas Daugavas Vanadžu kopa, lai godinātu Vispasaules Daugavas vanadžu Goda prezidentes Marijas Ķeņģes piemiņu. Marija Ķeņģe mūža garumā darbojās DV organizācijas vanadžu nozares organizēšanā un veicināja tālāko darbību visā pasaulē. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgu un perspektīvu mājturības studenšu izaugsmi. Martā fondā viesojās Daugavas Vanadžu priekšniece Latvijā Klāra Mētra, kura aktīvi iesaistījās stipendijas kārtošanā. Stipendijai ziedojuši: Daugavas Vanagu vanadzes ASV, Kanādā, Adelaidē (Austrālijā), Austrālijā, Latvijā, Anglijā. Šogad stipendiju saņem topošā mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja Amanda Višņova.

Aizvadītajā Latvijas simtgades gadadienā Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) aicināja tautiešus piedalīties projektā Mana dāvana Latvijai, kurā gaviļnieki, atsakoties no dāvanām vai svinībām, ziedoja stipendijām. Idejas autors un organizators ir LAAJ prezidija priekšsēdis Jānis Grauds. Projektā saziedotie 10 000 EUR veido LAAJ stipendiju fondu. Šogad stipendija piešķirta Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 1. kursa studentei, bārenei Ivetai Andai Mundai.

Savukārt, Ilmārs Lūsis atzīmējot nozīmīgo 90 gadu jubileju, aicināja draugus un radus ziedu un dāvanu vietā ziedot stipendijai. Viņš dzīvē ir sasniedzis daudz - ieguvis labu izglītību, bijis izcils profesionālajā darbā, lielisks tēvs un vectēvs, uzticams draugs un aktīvs latviešu sabiedriskās dzīves atbalstītājs. Savu lēmumu dibināt stipendiju viņš pamato: ,,Esmu lielu daļu no dzīves pavadījis, audzinot jauniešus skautu kustībā, apmācot tautas dejas, lasot referātus jaunatnei. Šobrīd vēlos dot iespēju kādam jaunietim studēt un iegūt augstāko izglītību, mācoties ekonomikas fakultātē.“

Latvijas goda konsuls Austrālijā Aleksandrs Gārša† bija plaši pazīstams Melburnas latviešu sabiedrībā un saņēmis apbalvojumus par ieguldījumu latviešu kopienas stiprināšanā un darbu Latvijas labā. Viņam aizejot mūžībā, sieva Isabella aicināja ziedu vietā ziedot Aleksandra Gāršas piemiņas stipendijai, tā saglabājot atmiņā Aleksandra spilgto personību un patriotismu. Šajā mācību gadā stipendiju saņem Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes studente Ance Mālkalna.

Ernesta Freimaņa nodarbošanās un sirdslieta bija ainavu arhitektūra un plānošana, tādēļ meita Biruta Brūns kundze nolēma tēva piemiņas stipendiju piešķirt tieši šīs nozares studentei Annai Belovai. Stipendiāte pateicības vēstulē raksta: „Katra cilvēka dzīvē ir kāds, kurš pareizajā brīdī ir spējis sniegt nepieciešamo atbalstu. Šajā dzīves posmā tā esat Jūs, Biruta Brūns kundze. Jūsu ieguldījums manā un citu jauniešu nākotnē plauks un zels, jo šis nenovērtējamais atbalsts ir atslēga uz zināšanu durvīm, kuras man vēl būs jāatver. Paldies!“

Augsta atbildības sajūta un nesalaužama Tēvzemes mīlestība – šie vārdi vislabāk raksturoja Jāni Spirēnu – strādīgu un sirsnīgu cilvēku, savas zemes īstenu patriotu. Aizejot mūžībā, tika īstenota viņa griba – dibināta Jāņa Spirēna piemiņas stipendija Latvijas Lauksaimniecības studentiem. Septembrī stipendija piešķirta zemes ierīcību un mērniecību studējošai jaunietei Kristīnai Annai Koniševai. Spirēna kunga atmiņu mantojumu glabā Austrālijas Daugavas Vanadžu priekšniece Ilga Vēvere.

Andris un Dace Dārziņi jau 10 gadus piešķir stipendiju četriem studentiem no dzimtās puses Alūksnes un Apes. Šogad tie ir Ernests Mednis (RSU, Medicīna), Dita Poševa (RSU, Māszinības), Līga Puzule (RTU, Vides zinātne), Elīza Puriņa (LU, Komunikāciju zinātne). Katru gadu Dārziņu ģimene mēro tālo ceļu no Austrālijas, lai satiktu savu stipendiātus. Augustā ziedotāji stipendiātus aicināja uz pusdienām restorānā Ozīriss, lutināja viņus ar īpašām dāvanām un kopā ar Ernestu Medni apmeklēja operas izrādi. Ernests pēc tikšanās raksta: „Man bija neizsakāms prieks atkal satikt Dārziņu ģimeni, pārrunāt piedzīvoto, kā arī to, ko vēlos sasniegt nākotnē. Mani iedvesmoja ziedotāju dzīvesprieks, skatījums uz pasauli, kā arī pieredzes stāsti, no kuriem var gūt tik daudz padomu un atziņu.“

Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija jau astoņu gadus ir atbalsts topošajiem mediķiem. Šī profesija bija ziedotājas Reginas Beņķes sapnis jau kopš 7 gadu vecuma. Ziedotājai aizejot mūžībā, ģimenes dibināto stipendiju turpina meita Selga Beņķe. Augustā Selga Beņķe tikās ar stipendiāti, medicīnas studenti Anitu Ilzi Gulbi un viņas vecākiem Cēsīs. Ziedotāja ļoti priecājās par stipendiātes labajām sekmēm un lielo interesi par izvēlētām medicīnas studijām.

Māras Saulītes stipendijas dibinātāji Kristīne un Pēteris Saulīši šajā gadā atbalsta topošo vecmāti Ketlīnu Narkēviču no Siguldas. Augustā Sidnejas Latviešu teātris viesojās Rīgā ar izrādi Kabarē de Rīga. Stipendiāte Ketlīna apmeklēja izrādi un tikās ar savu ziedotāju Pēteri Saulīti. Kopā ar Ketlīnu izrādi apmeklēja arī Sidnejas Latviešu biedrības izskolotā stipendiāte, baltu filoloģe Jolanta Keiša, kura sveica Jāni Čečiņu un Lindu Ozeri.

Ziedotājas Rita Luters un Austra Mirdza Gajewicz (dzimušas Grīnmanis) dibināja stipendiju vecāku Helenas un Pētera Grīnmaņu piemiņai, lai atbalstītu Jāņa Eglīša Preiļu ģimnāzijas absolventus. Jau trešo gadu stipendija ir atbalsts Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas Intelektuālas robotizētas sistēmas studentam Matīsam Dambītim. Stipendiāts ir uzrādījis izcilus rezultātus studijās un piedalījies pasaules robotikas sacensībās. Brīvajā laikā viņš vada arī Preiļu novada robotikas pulciņu.

Ar Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas stipendiju šogad izskolots pirmais students – fizikas skolotājs Alfrēds Mežulis. Viņš ir neizsakāmi pateicīgs par atbalstu trīs gadu garumā. Septembrī stipendija tika piešķirta Rīgas 1. ģimnāzijas absolventam Mārtiņam Ciekuram, kurš studijas uzsāka Rīgas Biznesa skolā. Februārī fondā viesojās Latvijas goda konsuls Austrālijā un Gunāra Eižēna Bērzzariņa draugs Valdis Tomanis.

Arī ziedotāja Andra Zālītes savulaik dibinātā stipendija savas māsas Mairas Zālītes-Turaids piemiņai devusi izglītību spējīgai mūzikas skolotājai Paulai Indrai Žugai. Stipendija novēlēta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālās mūzikas studentiem, jo gan pašai Mairai, gan viņas mātei Ritai Eriņai-Zālītei visu mūžu tuva bijusi mūzikas valoda.

Vijas Staugas stipendija ir atbalsts otrā kursa optometrijas studentei Sendijai Kleinbergai. Staugas kundzes testamenta izpildītājs un advokāts Dāvids Dārziņš novembrī viesojās fondā un aktīvi seko līdzi stipendiātes sasniegumiem.

Kaut arī Visvalža Sniedzes dzīve rit tālajā Austrālijā, viņa domas un labie darbi mājo un gūst piepildījumu te, Latvijā. Pateicoties Visvalža un Māras Sniedzes stipendijai ik gadus skolojas divi jaunieši. Savulaik Visvaldis Sniedze atzina: „Mēs esam tik priecīgi, ka ar „Vītolu fonda“ palīdzību varam palīdzēt Latvijas nākotnei.“ 2016. gadā, Mārai Sniedzei aizejot mūžībā, Visvaldis papildināja savu ģimenes stipendiju fondu, tā godinot sievas piemiņu. Septembrī ar stipendijas atbalstu studijas uzsāka divi pirmā kursa studenti: Megija Bordāne (RTU Elektrotehnoloģiju datorvadība) un Adrians Rakstiņš (RTA Ekonomika).

Savas valodas, savas tautas, sava novada patriote allaž bijusi ziedotāja Natālija Neiburga, kura šogad papildināja Jāņa Neiburga un Natālijas Riteres-Neiburgas stipendiju fondu un turpina atbalstīt Alūksnes novada studējošos jauniešus. Stipendiju saņem divas medicīnas studentes Kristiāna Paula Šļivka un Krista Koliste.

Septembrī Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas stipendija tika piešķirta topošajai pirmsskolas pedagoģei Angelikai Elmārai-Židelei no Rundāles. Viņa pateicības vēstulē stipendijas dibinātājiem Raimondam Krauklim un Pēterim Strungam raksta: „Jūtos pagodināta saņemt Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas stipendiju, jo tā uztur manu degsmi uz zināšanām.“

Ginta Stīpnieka piemiņas stipendiju šajā gadā saņem 12 talantīgas jaunietes, kuras studē ekonomiku, filozofiju, fiziku, matemātiku, vēsturi, psiholoģiju, socioloģiju vai politiku. Stīpnieka kunga testamentārā novēlējuma izpildītāji Andra un Imants Kīns aktīvi seko jauniešu studiju gaitām un raksta studentēm sirsnīgas vēstules no Austrālijas.

2013. gadā, kad fonds saņēma ziņu par Asjas un Berndta Everts testamentāro novēlējumu, tā apmēri nebija aptverami. Šobrīd jau jau izskoloti 113 jaunieši no visas Latvijas – cits kļuvis par ievērojamu dakteri, cits par pētnieku institūtā. Evertu ģimenes mantojums turpina atbalstīt 14 studentus.

Savukārt lielākais ziedojums fonda vēsturē Gunāra Šterna testamentārais novēlējums šogad sniedz atbalstu 189 jauniešiem! Ikkatrs Gunāra Šterna piemiņas stipendijas saņēmējs ir iepazinies ar ziedotāja dzīvesstāstu un, rakstot vēstules viņa sievai Metai Šternai, atzīmē lepnuma sajūtu, ko sniedz šīs stipendijas saņemšana. Meta Šterna gan vienmēr kautrīgi atzīmē, ka „tas jau tikai Gunāra nopelns“, tomēr bez sievas rūpēm un mīlestības, šādi sirdsdarbi un labestība nav iespējama. Tieši pirmā Šternu ģimenes dibinātā stipendija bija Metas tēva, Latvijas Universitātes docenta Jāņa Fridrichsona piemiņai, kura vēl joprojām ir atbalsts izciliem LU studentiem.

Īpašs paldies laikrakstam Latvietis un tā komandai par ilggadēju sadarbību un publicitātes nodrošināšanu! Ar laikraksta palīdzību spējam informēt par sarīkojumiem ar ziedotājiem, jaundibinātajām stipendijām un citiem fonda jaunumiem.

Vītolu fonds ir ļoti pateicīgs par lielo ziedotāju atsaucību un uzticību, kas sējusi ticību to jauniešu sirdīs, kuriem bez viņu atbalsta sapnis par augstāko izglītību, iespējams, nekad nebūtu īstenojies. Šo iespēju jauniešiem esat dāvājuši jūs – šo mazo burvju sēkliņu, kura nākotnē var izaugt par zelta ābeli vai par garo pupu, pa kuru vārdos neizsakāmus augstumus var sasniegt.

Mīļš paldies par sadarbību 2018./2019. mācību gadā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com