Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sv. Krusta draudzei Melburnā 60

Jaunais mācītājs ievests amatā

Laikraksts Latvietis Nr. 141, 2011. g. 13. apr.
Ilze Nāgela -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Prāv. Kolvins Makfersons. Mācītāji - no kreisās: māc. Aldis Elberts, māc. Māra Saulīte, māc. Dainis Markovskis. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās: māc. Aldis Elberts, māc. Dainis Markovskis, prāv. Kolvins Makfersons. FOTO Gunārs Nāgels.

Pie klavierēm Kristīne Mellēna. Kancelē prāv. Kolvins Makfersons. FOTO Gunārs Nāgels.

Beidzoties dievkalpojumam, no baznīcas iznāk draudzes jaunais mācītājs Dainis Markovskis kopā ar draudzes priekšnieku Eduardu Lēmani. Aiz viņiem no kreisās: māc. Māra Saulīte, prāv. Kolvins Makfersons un māc. Aldis Elberts. FOTO Gunārs Nāgels.

Draudzes vecākais Kalvis Jaunalksnis apsveic draudzes jauno mācītāju Daini Markovski. FOTO Gunārs Nāgels.

Draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis uzrunā draudzi un viesus baznīcas zālē. FOTO Gunārs Nāgels.

Laikraksta „Latvietis“ redaktors Dr. Gunārs Nāgels apsveic draudzes jauno mācītāju. FOTO Irēne Ziedare.

Draudzes dāmu komitejas priekšniece Inese Bērziņa baznīcas zālē ar draudzes 60 gadu jubilejas klinģeri. FOTO Gunārs Nāgels.

Svētdienas rīts Melburnā pēc nakts lietus ausa skaidrs, zilām debesīm, ar spožu sauli un rudenīgi svaigs. Svētdien, 10. aprīlī Melburnas Latviešu Sv. Krusta draudze – 1951-2011 – atzīmēja savu 60 gadu pastāvēšanu. Jau plkst. 11 no rīta uz Pateicības dievkalpojumu bija pulcējušies gan draudzes locekļi, gan viesi; pavisam tuvu pie 200. Smaidi cilvēku sejās, svētku apģērbs, grezniem, baltu gladiolu pušķiem rotātais altāris pasvītroja šīs dienas svinīgumu.

Dievkalpojumā kalpoja prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson), mācītājs Dainis Markovskis, mācītāja Māra Saulīte un mācītājs Aldis Elberts.

Kristīnes Mellēnas ērģeļu pavadījumā visi klātesošie nodziedāja Slavēsim Dievu.

Prāvests Kolvins Makfersons, uzrunājot draudzi un Daini Markovski, sakot, ka viņam ir tas prieks ievest amatā jauno draudzes mācītāju un nolasīja vēstījumu no arhibīskapa Elmāra Rozīša: „LELBĀL virsvaldes prezidijs piekrīt LELB mācītāju Daini Markovski uzņemt LELBĀL mācītāju sastāvā ar pilnām tiesībām un reizē sekojošiem specificējumiem. Uzņemšana vispirms ir spēkā vienam gadam. Šinī gadā lūdzam mācītāju Daini Markovski īpaši cieši sadarboties ar ALELDA prāvestu Kolvinu Makfersonu, regulāri sazinoties un vismaz divreiz tiekoties. Apsveicu mācītāju Daini Markovski mūsu saimē un novēlu viņam personīgi un kalpošanai Dieva svētību. Dieva vadību un svētību novēlu arī Melburnas Svētā Krusta draudzei un visam ALELDA apgabalam.“

Nolasījis Introitu, prāvests Kolvins Makfersons ieveda draudzes mācītāja amatā Daini Markovski.

Pēc kopā nodziedātās dziesmas Pie tēva dārgās krūts, sekoja prāvesta Kolvina Makfersona sprediķis.

Pirms prāvesta vadītās draudzes lielās lūgšanas, Kristīne Mellēna sniedza klavieru skaņdarba priekšnesumu (J. S. Baha Praeludium 1 (BWV 846)).

Lielajai lūgšanai sekoja Svētais vakarēdiens, kuru saņēma ievērojams skaits, vairāk kā 80 dievlūdzēju.

Dievkalpojuma izskaņā visi klātesošie nodziedāja Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. Mācītājs Dainis Markovskis pateicās visiem klātesošiem, draudzei par izrādīto uzticību, pateicās mācītājam Aldim Elbertam, mācītājai Mārai Saulītei, ērģelniecei Kristīnei Mellēnai, visiem draudzes vecākiem, darbiniekiem, valdei, draudzes rīcības komitejai, dāmu komitejai, kura brīnišķīgi kalpoja ar savu mīlestību, sirdi un prātu, idejām un ierosinājumiem. Mācītājs Markovskis aicināja pie pults arhitektu Olafu Meritu, kurš īsumā pastāstīja par sava tēva arhitekta Ulda Merita projektētās Sv. Krusta baznīcas celšanu – ideju, projektiem un to realizēšanu.

Ērģelēm skanot, dievnamu atstāja prāvests Kolvins Makfersons, Sv. Krusta draudzes mācītājs Dainis Markovskis, draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis, mācītājs Aldis Elberts un mācītāja Māra Saulīte. Pie baznīcas durvīm apsveicēji garā rindā gaidīja uz savu kārtu, lai apsveiktu Daini Markovski, lai sasveicinātos ar prāvestu un mācītājiem.

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē norisinājās svinīgais draudzes 60 gadu jubilejas sarīkojums, kurā piedalījās vairāk nekā 150 cilvēku. Svinīgo sarīkojumu atklāja draudzes vecākais Eduards Lēmanis, atgādinot: „Neprasi, ko Dievs tev dod, viņš daudz tev dod, bet prasi sev, ko tu vari dot Dievam.“ Viņš apsveica Daini un dāvāja, kā viņš teica, dažas mantas darbam, un tā bija grāmata – Melburnas pilsētas ceļu kartes. Prāvests nolasīja apsveikumus draudzei lielajā – 60 gadu jubilejā, kā arī sveicienus un laba vēlējumus Dainim Markovskim, jaunā amatā darbu uzsākot, gan no arhibīskapa Elmāra Rozīša, gan mācītāja Guņa Baloža un Pertas draudzes. Daini, amatā ieceļot sveica Kvīnslandes ev. lut. draudze Brisbanē un diakone Brigita Saiva un viņas vīrs Guntars, novēlot, lai netrūkst Dieva gudrības un mīlestības, nedz arī uzvaru. Prāvests, sveicot draudzi, minēja, ka ir bijis ar to kopā pusi no draudzes mūža, jau kopš 1981. gada, kad viņam bijuši 17 gadi. Prāvests novēlēja jaunajā amatā ievestajam draudzes mācītājam Dainim Markovskim Dieva gudrību, lielu pacietību, daudz mīlestības, daudz spēku. Prāvests arī atgādināja draudzei, ka mācītājs nevar viens pats darīt; nevar prasīt tik daudz, ko jūs varat saņemt, bet ko jūs varat dot. Un ko katrs var darīt, es jums lieku pie sirds darīt, atbalstīt savu mācītāju, aizlūgt par viņu un kopā ar viņu kalpot un strādāt. Prāvests novēlēja svētīgus, bagātīgus nākamos 60 gadus!

Miervaldis Balodis īsuma pastāstīja par Sv. Krusta draudzes 60 gadu vēsturi. Bija prieks redzēt, ka bija viens otrs no klātesošajem, kas bijuši klāt arī pie draudzes dibināšanas.

Draudzes sekretāre Valda Jefimova pieteica apsveicējus un tie bija sekojošie: mācītājs Aldis Elberts, Melburnas Sv. Krusta draudzes Dāmu kopas priekšniece Inese Bērziņa, Melburnas 1. Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks Aivars Saulītis, MLOA priekšniece Kristīne Saulīte, no Melburnas Latviešu biedrības un Latviešu Ciema – Rasma Celma, no MLB Daugavas skolas skolotāja Karīna Jaunalksne, no Melburnas Latviešu vidusskolas Kalvis Jaunalksnis nolasīja skolas direktora Kārļa Brēmaņa sveicienu, Rīgas 102. skautu vienības un Rīgas 1. gaidu vienības vārdā Arnis Vējiņš, no Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā un deju kopas Ritenītis Markus Dragūns un laikraksta Latvietis redakcijas un valdes vārdā galvenais redaktors Dr. Gunārs Nāgels. Valda Jefimova nolasīja Latvijas goda konsula Melburnā Jāņa Dēliņa apsveikumu draudzei 60. dzimšanas dienā.

Pēc prāvesta galda lūgšanas, visi klātesošie sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā cienājās ar čaklo dāmu bagātīgi klātā aukstā galda gardumiem, kuriem neiztrūkstoši sekoja dzimšanas dienas kliņģeris.

Ilze NāgelaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com