Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vai pastāvēs, kas pārmainīsies?

Par 67. DV ASV delegātu kopsapulces gaitu Klīvlandē

Laikraksts Latvietis Nr. 461, 2017. g. 30. maijā
Vilnis Trops -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV ASV kopsapulces prezidijā. No kreisās: Dzintra Egīte – Kanadas Daugavas vanadžu vadītāja, Gunta Reinoldsa (Reynolds) – DV visu vanadžu priekšniece, Līga Nutere – DV ASV Daugavas vanadžu priekšniece, Andris Kursietis – DV ASV priekšnieks, Imants Kalniņš – DV ASV kopsapulces vadītājs un Zigurds Rīders – Klīvlandes DV kopas priekšnieks.

Kopsapulces gaita Klīvlandes Latviešu namā. FOTO Vilnis Trops.

DV ASV kasieris Ivars Zušēvics uzrunā kopsapulces dalībniekus. Pa labi sēž Jānis Jansons – DV ASV Sporta nozares vad. un no kreisās: DV ASV priekšnieka vietnieks Gunārs Kancs. FOTO Vilnis Trops.

DV ASV priekšniece, datorzinību speciāliste Līga Nutere kopsapulces darba laikā. FOTO Vilnis Trops.

DV ASV 67. kopsapulce Klīvlandē sākās ar DV ASV priekšnieka Andra Kursieša uzrunu Daugavas vanadzēm un vanagiem ar klusuma brīdi Mūžībā aizgājušiem biedriem, kuri mūs ir atstājuši pēdēja gada laikā. Sakarā ar lidojuma atcelšanu, no Floridas nevarēja ierasties viens no apvienības delegātiem, mācītājs Aivars Pelds, kura vietā, DV saietā kopēju lūgšanu apvienību delegātiem noturēja Gunta Reinoldsa (Reynolds) no Kanādas.

Mandātu komisijas pārstāve ziņoja par kārtību, kura tika izraudzīta, lai pie balsošanas mandātu skaits proporcionāli atbilstu katras pavalsts DV apvienības biedru skaitam. Par kopsapulces vadītāju tika izraudzīts Imants Kalniņš un sekretāres pienākumam tika izvēlēta Nora Celmiņa, viņai piepalīdzot Ilzei Hāznerei. Par balsu skaitītājiem tika izraudzīti 2 kandidāti no apvienību delegātu vidus.

DV priekšnieks par savu ziņojumu DV apvienību delegātiem norādīja, ka tas atrodas rakstiskā veidā un ir ievietots apvienību delegātu mapēs, ar kuru viņi ir jau iepazinušies.

Līdzīgi, kā organizācijas priekšnieka materiālu, arī ar vanadžu priekšnieces ziņojumu, apvienības ir jau paspējušas iepazīties ar kopsapulces dalībnieku rīcībā esošā ziņojumā.

Kasiera raitajā izklāstā, viss saistījās ap DV ASV organizācijas budžetu. Ar datorgrafikas palīdzību skaidri bija redzams DV ASV organizācijas naudas līdzekļu pārvietojums, kuros kontos tie ir tikuši novirzīti. Pirms gada DV ASV bijušā organizācijas biedra Mantenieka testamentārais noguldījums ir nedaudz cēlies vērtībā. DV ASV organizācijai arī vēl stāv neizmantoti 3 zemes gabali Garezerā, kas vēl joprojām ir nepārdoti, un to liktenis pagaidām nav zināms. Apmēram 6 reizes gadā uz DV pārstāvniecību tiek nosūtīti naudas līdzekļi, kas domāti leģionāru atbalstam Latvijā. Sākot ar šo gadu, tika arī nomainīts budžeta gada atskaites laiks. Apvienību zināšanai, ka sākot ar šā gada Janvāri, budžeta gads mainīsies 31. decembrī.

Par aprūpes un biedru nozares ziņojuma nebija. Atbalstīts tika DV CV lūgums apstiprināt Jura Augusta un Ilgas Nyradijas iecelšanu DV Goda amatos. Tika atgādināts, ka DV sludinājumi ir jāturpina, ja arī mēs zaudējam uz to reklāmas rēķina. Ar DV apvienību biedru sarakstiem, joprojām ir neizprotami gadījumi, jo daudzām apvienībām, izbeidzot to darbību, ir arī jārūpējas par vēl esošo DV biedru likteni. Apvienībām likvidējoties, tam ir jābūt formulētam ar DV likumu kartību.

Ar DV  CV priekšnieka ziņojumu un arī apsveikumu kopsapulcei, apvienību delegātu mapēs ir ievietoti materiāli, kā arī DV Pārstāvniecības Latvijā, atskaite. Šī informācija ir diezgan svarīga, jo ir tikusi saņemta pēdējās pāris nedēļās.

DV ASV goda tiesai, neesot tās aktivitātei, tā arī nebija ziņojuma. Par revīzijas komisijas ziņojumu var piebilst to ka, satiekoties tās locekļiem un pārbaudot ienākošos/izejošos naudas līdzekļus, nav konstatēta nelikumīga kases darbība, un DV ASV organizācijas kasierim par veikto darbu ir izsakāma komisijas pateicība.

Debatēs pie ziņojumiem ir ienācis priekšlikums noskaidrot apvienības, kuras mums ir joprojām aktīvas un kuras nav tik aktīvas, uz ko sekoja atbilde, ka pēdējos gados no mums ir aizgājušas Bostonas un Mineāpoles DV apvienības un uz miršanas sliekšņa ir Filadelfijas, Kalamazū, Ņūdžersijas, Detroitas un Grand Rapidu DV apvienības. Čikāgas, Dienvidkalifornijas, Floridas, Indianāpoles, Ņujorkas, Klīvlandes, Linkolnas, Ročestras, no Vašingtonas, Milvoku DV apvienības ir vēl joprojām aktīvas. Tā problēma nav tikai tā, ka mums pietrūkst biedru. Šajās apvienībās ir vēl ļaudis, kas būtu priecīgi turpināt DV biedru aktivitāti, bet kur trūkums ir tieši vadībā, jo grūti ir atrast cilvēkus, kuri ir gatavi tās vadīt. Un tā tas ir daudzās organizācijās. Tādēļ es prasu apvienību vadītājiem, kuri ir šeit, DV kopsapulcē, – sākiet nopietni domāt par nākotni. „Ko Jūs darīsiet, kad Jūs negribēsiet turpmāk vadīt Jūsu apvienību? Nevar gaidīt līdz pēdējam momentam un tad aizbildināties par pēkšņu aiziešanu, no tās“, ieminējās DV organizācijas priekšnieks Andris Kursietis. Jau tagad jāsāk gatavot nākošās paaudzes vadītājus. Par šīm lietām domājiet ļoti nopietni. Tikai tādā veidā mēs būsim spējīgi turpināt DV organizāciju. Biedri mums būs, bet ja nav vadītāju, mirs apvienības viena pēc otras, un beigu beigās nebūs neviena apvienība, bet būs DV ASV kopa ar tās tūkstoš biedriem.

Par DV ASV organizācijas darba apstiprināšanu, iebildumu nebija un piebilde bija, to pieņemt, kā par to ir uzrakstīts protokolā. Par DV ASV sadarbību ar vadošajām organizācijām, kā PBLA un ALU, runāja ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. Viņš apstiprināja, ka viņa organizācijas finanšu stāvoklis patreiz ir labs, pateicoties vairākiem privātiem novēlējumiem. Mums organizācijā darbojās vairākas nozares, kuras ir ar piesaisti Latvijas simtgades programmai un internšipa programmas izveidi, kas saucas Pavadi vasaru Latvijā. Mums vienmēr ir interese sadarboties ar citām organizācijām, kā Daugavas vanagi, PBLA, Latviešu centru Garezers, Katskiļu nometni, un mēs esam vienmēr gatavi viņus atbalstīt vai kopā strādāt dažādos pasākumos. Sava paskaidrojuma nobeigumā ALA priekšsēdis atzīmēja par diviem galvenajiem notikumiem, kas stāv priekšā ALA – viens no tiem ir tās ikgadējais kongress no 6. maija. Nākamajā rudenī mēs ar PBLA piesaisti rīkojam Ekonomikas forumu Čikāgā, Valdorf Astorija viesnīcā, kas būs samērā augstas prezentācijas pasākums tiem biznesa ļaudīm, kas vēlās ieguldīt apjomīgus līdzekļus biznesa pasākumos Latvijā.

Ar piebildi par apstākļiem šovasar Latviešu centrā Garezers informēja Ivars Zušēvics. Ir zināms, ka Garezeram patreiz ir ļoti grūti dabūt darbiniekus šai vasarai. Tā internšipa programma, kas saista jauniešus koledžu līmenī, galvenokārt, pievelk tos braukt uz Latviju un strādāt tur. Mums ir arī jāpadomā par šīs programmas apjoma izveidi, lai neatsaistītu jauniešus no Garezera, jo arī no Milvokiem bija potenciāli kandidāti, bet tie izpalika no iesaistīšanās darbam Garezerā. A. Kursietis par Amerikas Latviešu Jaunatnes apvienības (ALJA) sadarbību ar vadošajām organizācijām piebilda, ka izsakoties ar tikko, kā izteiktajiem Z. Rīdera vārdiem: „Mums katram ir jādod savs laiks, šo jauniešu izaugsmei, bet tajā pat laikā nedrīkstam aizmirst jauniešus pieturēt, lai viņiem būtu vienkāršāk atgriezties organizācijās.“ A. Kursietis apliecināja, ka „mums tās sēklas zemē jāsēj jau šodien, lai cerētu rītdien uz vareniem ozoliem, ar bagātīgu zīļu ražu.“

Par Garezera aktualitātēm vēl informēja G. Kancs. Bez pieminētajām darbinieku trūkuma lietām, viņš piebilda par jaunas vadības stāšanos iepriekšējā administratora vietā. Beidzot kārtība mājo Garezera visās finanšu lietās, ar to savešanu pilnīgā kārībā. Garezerā šogad vidusskolēnu būs pietiekami daudz, izņemot zēnu skaitu, attiecībā pret meitenēm. Joprojām ir grūti atrast skolotājus un audzinātājus vidusskolai.

Par cik 2017. gada DV ASV budžets ir balstīts uz iepriekšējā gada organizācijas darbību, DV ASV organizācijas kasieris I. Zuševics aicināja kopsapulci to pieņemt, kas arī vienbalsīgi tika izdarīts. Nākošais kopsapulces lēmums bija par DV Centrālās valdes Latvijā budžeta pieņemšanu. Negaidītākais bija DV ASV delegātu kopsapulces lēmums, pateicoties konstatētiem izejošiem datiem par DV CV darbību Latvijā līdz šim. DV ASV kopsapulces delegātiem ir interese par DV pārstāvniecības eksistēšanu arī turpmāk pēc jauna prezidija vēlēšanām Latvijā. Nauda palīdzībai, kas tiek nosūtīta uz Latviju, tiks laicīgi iesaldēta līdz momentam, kad sāks darboties jaunievēlētais DV prezidijs Latvijā. Lai tad tas izstrādā profesionāla līmeņa budžetu un plānu, kas tiktu nosūtīts DV ASV izvērtēšanai. Apvienību delegātu balsojums notika par dotāciju iesaldēšanu DV CV Latvijā līdz prezidija maiņām sakarā ar vēlēšanām.

DV ASV kopsapulce atbalstīja DV CV ieteiktās izmaiņas DV CV darbības noteikumos, mainot 47. punktu. Tika noraidīts DV CV prezidija apgalvojums, ka nav ierobežojuma apbalvot DV biedrus un citas personas vairākas reizes par nopelniem DV organizācijas labā ar Atzinības rakstiem un Krūšu nozīmēm zeltā.

Jautājumā par globālās DV priekšnieces vēlēšanām DV kopsapulce atbalstīja izvirzīt Guntas Reinoldsas kandidatūru. No DV ASV delegātu kopsapulces DV priekšsēža amatam DV ASV kopsapulce nolēma uzstādīt un atbalstīt visiem pazīstamā Austra Graša kandidatūru.

Par DV ASV nākotni A. Kursietis uzsvēra, ka mūsu galvenais uzdevums ir DV turpmākās vadības laicīga sagatavošana. Par cik mūs visus saista Latvijas simtgades atzīmēšana, tad DV ASV Zemes valde atbalstīs jebkuru DV ASV apvienību ar $ 1000. Tika atbalstīts priekšlikums par oficiālu DV globālās organizācijas reģistrāciju vienā no ASV pavalstīm. No DV ASV kopsapulces tomēr neatbalstīja DV CV lūgumu par 3% ieturēšanu no katra veiktā maksājuma DV CV pārstāvniecībai, lai palīdzētu segt tās administrācijas izdevumus. Par DV centrālo publikāciju, iespiesto biļetenu visi bija vienās domās, par šīs publikācijas turpmāku iespiešanu, jo to galvenokārt lasa vecākās paaudzes Daugavas vanagi un leģionāri, kuriem nav vēlme lietot datoru, šīs publikācijas apskatei tīmeklī.

ASV Daugavas Vanagu un vanadžu kopsapulces rezolūcijas:

1. Delegātu kopsapulce aicina DV Zemes valdi apsvērt un kopā ar ALA valdi noorganizēt Latvijas simtgadei veltītu ceļojošu pasākumu kultūras jomā uz aktīvākajiem DV apvienību centriem.

2. 2017. gada delegātu kopsapulce ieteic palielināt atbalstu audžubērnu ģimenēm Latvijā.

3. DV ASV delegātu kopsapulce aicina DV apvienības izmantot Zemes valdes paredzēto $ 1000 pabalstu sarīkojumiem, veltītiem Latvijas simtgades svinībām.

4. DV ASV delegātu sapulce izsaka atzinību un dziļu pateicību Solvitai Sekstei, Annai Sņuciņai, Dr. Vijai Tipainei, Maijai Cālītei, Agnesei Briedei un Agrim Briedim par latviešu leģionāru aprūpes darba veikšanu Latvijā.

5. DV ASV delegātu sapulce izsaka pateicību Andrejam Mežmalim par darbu sabiedrisko attiecību jomā, atspēkojot Krievijas mānīgo Latvijas vēstures interpretāciju un skaidrojot latviešu leģionāru patieso vēsturi.

Kopsapulces nobeigumā DV ASV priekšnieks sirsnīgi pateicās mājiniekiem, Klīvlandes DV apvienībai, par tās veikumu, ar organizācijas komitejas vadītāju Ilzi Hāzneri priekšgalā par sekmīgi noorganizējot kopsapulces gaitu. Visi kopēji nodziedāja Daugavas vanagu organizācijas himnu. Trīs neaizmirstamas dienas Klīvlandes Latviešu namā bija beigušās.

Vilnis Trops
Klīvlandē, 2017. gada 8. un 9. aprīlī
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com