Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas pilsonības atjaunošana

Kas ir jāzin

Laikraksts Latvietis Nr. 532, 2019. g. 23. janv.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Latvijas pilsonību var atjaunot pēc personas lūguma, ja tā zaudēta:

 1. vecāku vai adoptētāju izvēles dēļ bez personas rakstveida piekrišanas – atjaunot var līdz 25 gadu vecumam;
 2. atsakoties no Latvijas pilsonības vai Latvijas pilsonība atņemta, jo iegūta; Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonība

Kārtību, kādā tiek pieņemts un izskatīts iesniegums par Latvijas pilsonības atjaunošanu reglamentē Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr.975. Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība

Latvijas pilsonību neatjauno personai:

 1. kura ieguvusi Pilsonības likumā nepieļautās valsts pilsonību (izņēmums ir pieļaujams, ja personai ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonība);
 2. kura, apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību un kurai Latvijas pilsonība ir atņemta ar tiesas spriedumu;
 3. uz kuru attiecas Pilsonības likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi (izņēmums ir pieļaujams, ja persona dien Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā).

Nepieciešamie dokumenti:

 1. iesnieguma veidlapa
 2. personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
 3. izziņa par sodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi un parakstījusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt;
 4. dokuments par valsts nodevas samaksu 21,34 euro apmērā vai 7,11 euro apmērā – politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu.

Valsts nodeva jāpārskaita uz zemāk norādīto kontu:

Bankas rekvizīti

Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV35TREL1060140919700
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.

Kur var iesniegt dokumentus?

 1. jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā;
 2. Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;
 3. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026

Svarīgi!

Izziņai par sodāmību jābūt tulkotai latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā) un legalizētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā. Kā arī dokumentam, kas izsniegts valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās: Baltkrievija, Kirgiztāna, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna.

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija (nav notariāli jāapliecina), izziņa par sodāmību (oriģināls ar tulkojumu) un dokuments, kas apliecina valsts nodevas apmaksu.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/pilsonibas-registracija/latvijas-pilsonibas-atjaunosana.html

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com