Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


68. Delegātu DV sapulce Austrālijā

Melburnas nodaļa uzņēma visus delegātus

Laikraksts Latvietis Nr. 543, 2019. g. 23. maijā
Ilze Ābele -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Delegātu sanāksme. FOTO Ilze Ābele.

Daugavas Vanagu delegātu sanāksmes notiek katru gadu Daugavas Vanagu Austrālijā valdes vadībā, lai organizācijas nodaļas Austrālijā varētu pārrunāt pagājuša gada darbību un spriest par turpmāko darbību.

Šogad delegātu sanāksme notika Melburnā 9. un 10. martā un Melburnas nodaļa uzņēma visus delegātus. Lai arī bija mazāks skaits organizācijas biedri, kuri nebija delegāti nekā iepriekšējos gadus, tomēr delegātu darbs cītīgi turpinās.

Delegātu sastāvā bija Ilmārs Rudaks – Perta, Ilga Vēvere – Adelaide, Andris Jaudzems – Adelaide, Ināra Sīkais – Sidneja, Inta Skrīvere – Kanbera, Gunta Vagare – Melburna un Jānis Kārkliņš – Melburna. Inta Skrīvere atbrauca garo ceļu ar autobusu, citi atlidoja un pārējie garo ceļu atbrauca ar savām mašīnām. Visi jau bija klāt piektdienas vakarā, gatavi sākt sestdienas rītu ar Vanadžu salidojumu.

Uz vanadžu salidojumu sanāca ap 18 dalībnieces. Vanadžu sēdi vadīja DVA vanadžu nozares vadītāja Ilga Vēvere un protokolēja Ērika Riemere.

Pēc atklāšanas un klusuma brīža mūsu mūžībā aizgājušām, ieskaitot ilggadīgo DVMN vanadžu vadītāju un 2015-17. gada DVA vanadžu vadītāju Silvia Miglis†.

DVA priekšsēža vietnieks Jānis Kārkliņš apsveica vanadzes ar klātbūtni, izsakot ka vanadzes ir Daugavas Vanagu mugurkauls. Viņas darbojās čakli ne tikai virtuvē, bet arī kopīgi ar vanagiem gan kā nodaļu valdes priekšsēdes vai kā valdes locekles. Jānis novēlēja vanadzēm sekmīgu sapulci. Ilmārs Rudaks nodeva sveicienus no Pertas vanadzēm, kuras nevarēja būt klāt.

Tika nolasīts un pieņemts 2018. gada vanadžu salidojuma protokols. Sekoja visu nodaļu darbības pārskati 2018.gadam. Austrālijā vanadžu kopas darbojas Adelaidē, Kanberā, Melburnā un Pertā. Sidnejā mazā vanadžu skaita dēļ nav sava kopa, bet vanadzes darbojas nodaļas ietvaros kopā ar vanagiem. Vanadžu kopskaits ir 171.

Lielāko daļu visas nodaļas darbojas apmēram tajā pašā jomā, piedaloties vai arī rīkojot leģiona un pulkveža O. Kalpaka piemiņas sarīkojumu martā, Lāčplēša dienas atceri novembrī un nodaļas gada svētkus. Citi sarīkojumi tika atzīmēti, apmeklēti kā katra nodaļa ir lēmusi; Kurzemes Cietokšņa atcere, Aizvesto piemiņas diena, Līgo svētki un Latvijas Simtgades sarīkojums, Baltijas ceļa sarīkojums, Viktorīnas vakari, krodziņa vakari, Latvijas dziesmu un dejas svētku iespaidu sarīkojums, tikšanās ar viesiem no Latvijas, grāmatu un mantu šķirošanu sūtīšanai uz Latviju, ziedojumu vākšanas akcijas pateicības brokastis ziedotājiem, Vecgada vakara sarīkojums.

Vanadžu kopas par katru vanadzi ziedo $10 gadā Marijas Ķeņģes fondam. Marija Ķeņģe bija vanadžu nozares dibinātāja. Ar šo fondu tagad nolēmām atbalstīt pilnu stipendiju, kura ilgst 3 vai 4 gadi un izmaksās 8000 eiro vienai mājturības studentei caur Vītolu Fondu. Tika lūgts visām nodaļām ziedot, papildus summu, lai varam sagādāt to jau šo mācības gadu.

Vanadžu galvenais ienākumu avots ir pusdienu gatavošana; ja ne katru nedēļas nogali, tad reizi mēnesi vai dažas reizes gadā. Kanberā, lai arī ir tikai 6 vanadzes un visas jau gados, visas 100 procentīgi piedalās nodaļas darbā. Visās nodaļās gaidām jaunākas vanadzes gan kā darba spēku, gan ar jaunām idejām. Šis nodrošina nākotni labdarības darbiem. Melburnas nodaļai ar apkalpošanu palīdz Dainas kora un tautas deju kopas Ritenītis dalībnieki. Par šo Melburnas vanadžu kopa izsaka sirsnīgu pateicību.

Vanadzes gatavo mielastus privātām viesībām un bērēm; ir iesaistītas Dārza svētkos, pankūku vai zupas pēcpusdienās un latvisko ēdienu tirdziņos. Kafijas galdi tiek klāti sarīkojumos. Piparkūkas tiek ceptas uz Ziemassvētkiem.

Palīdzības pakas tiek sūtītas uz Latviju mazturīgajām ģimenēm un baznīcām. Skolām un NBS bibliotēkām sūtam grāmatas. Ar ziedojumiem atbalstam Latvijā leģionārus, audžubērnu un daudzbērnu ģimenes, Okupācijas muzeju, Lestenes kapus un baznīcas atjaunošanas darbus, Speciālai Olimpiādes Latvijas dalībniekus, Likteņdārzu, Zemessargus un Vītolu Fonda stipendijas un vanadzēnus.

DVA Vanadžu vadītāja Ilga Vēvere atgādināja mums, ka ir lūgums no Latvijas pēc grāmatām latgaļu valodā. I. Vēvere arī ziņoja, ka šogadu Latvijas armija svinēs 100 gadu pastāvēšanu.

Tika pārrunāta arī Daugavas Vanagu līdzekļu vākšanas akcija, sevišķi pieminot Latvijas Valsts aizsardzības un patriotisma fondu Namejs un atbalstu daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm.

Sēdi slēdza, nodziedot Daugav's abas malas. Plkst. 14.00 notika Melburnas nodaļas rīkota Latviešu leģiona un Pulkveža O. Kalpaka atcere. Sarīkojums tika rīkots delegātu sanāksmes ietvaros, lai viesi no citām pilsētām arī varētu to apmeklēt.

Delegātu sapulce

Svētdienas rītā no plkst. 8.00 izbaudījām garšīgas gan siltas, gan aukstas brokastis, kuras bija sagatavojuši Pēters un Gunta Delveri. Pēc tik pamatīga ēdiena, delegāti noteikti bija gatavi sākt savu darbu.

DVA priekšsēdis Jānis Kārkliņš atklāja sēdi ar pateicību klātesošiem par ierašanos un novēlot patīkamu rosīgu sēdi. Sekoja klusuma brīdis DV mūžībā aizgājušiem. Dziedot Dievs svētī, Latviju! apstiprināja mums pašiem, kāpēc mēs atrodamies šeit šodien.

Par sēdes vadītāju ievēlēja Ilmāru Rudaku no Pertas. Ilmārs novadīja sēdes pārrunas ļoti precīzi, noturot visus pie temata, un sēde tika novadīta ļoti īsā laikā. Pateicība arī ir jāizsaka DVAV par labi sagatavotiem dokumentiem, kuri tika laicīgi izsūtīti visām nodaļām. Delegāti bija sagatavoti sēdei ar visiem dokumentiem delegātu mapē.

Pie DVAV priekšsēža ziņojuma J. Kārkliņš atkal vēlējās izteikt vislielāko pateicību Aleksandram (Sašam) Grimmam†, bijušajam DVAV priekšsēdim un kādreizējam DVMN priekšsēdim par savu darbu. A. Grimms aizgāja mūžībā 2018. gada novembrī. Tāpat Ilga Vēvere pieminēja Guntas Rudzītes† mūžībā aiziešanu 2019. gada februārī un viņas daudzpusīgu velti Daugavas Vanagiem.

Visi nodaļas darbības pārskati tika pieņemti. Daži interesanti punkti atklājas.

Adelaides DV mītnei ir notikuši lieli remonti Andra Jaudzema vadībā. Viņiem to bija jādara bez valdības finansiāla atbalsta.

70 gada jubilejas šogad svinēs Melburnas nodaļa 28. jūlijā un Pertas nodaļa 25. augustā.

Sidnejas nodaļas darbību cītīgi atjauno Ināra Sīkais. Ināra ir centīgi darbojusies ar divām aktīvām vanadzēm pasniedzot pusdienas un rīkojot sarīkojumus.

Ināra ir arī sakārtojusi grāmatvedības dokumentus DVCV pārstāvniecībai Rīgā. Sidnejas nodaļa arī samaksāja par vienas mājas jumta atjaunošanu Slokas ielā īpašumam Latvijā. Viņa pateicās iepriekšējam DV priekšniekam Andrejam Mežmalim par DV profila pacelšanu Latvijā.

2018. gada Ināra bija DVA delegāte DVCV sēdē, par ko viņa deva paskaidrojumus. DVA un delegātu sapulce sirsnīgi pateicās Inārai par viņas darbu.

2019. gada DVCV sēde notiks Kanādā. DVCV loceklis no Austrālijas Jānis Kārkliņš nevarēs tikt uz sēdi un pilnvaro Ināru Sīkais būt Austrālijas delegātei.

Daugavas Vanagi Austrālija aprūpei 2018. gada ir atbalstījuši Latvijas mērķus AU$156 549 apmērā un Austrālijas mērķus AU$22 716 apmērā. Pateicamies visiem – gan vanagu biedriem, gan atbalstītājiem par ziedojumiem

2019. gada līdzekļu vākšanas akcija notiks no 1. maija līdz 30. jūnijam. Lūdzam atbalstīt šo akciju, lai varam turpināt atbalstīt bijušos leģionārus un citus, kam vajadzīga palīdzība gan Latvijā, gan Austrālijā.

Delegātu sapulce izteica sirsnīgu pateicību kasierei Guntai Vagarei par lielo darbu jau ilgus gadus.

Delegāti apstiprināja DVA valdi 2019. un 2020. gadam: priekšsēdis Jānis Kārkliņš, kasiere Gunta Vagare, sekretārs, vicepriekšsēdis un jaunatnes daļas vadītājs Juris Vīksne. Delegāti pateicās Jānim Kārkliņam par labu un cītīgu darbu kopš atvietojis Aleksandru Grimmu.

2020. gada DVA delegātu sapulce paredzēta noturēt Sidnejā.

DVAV mudina visus apskatīt DVAV mājas lapu. Mājas lapas adrese ir vanagi.com.au/AV/, kā arī sūtīt rakstus ievietošanai mājas lapā Jānim Kārkliņam uz mjk51688@bigpond.com

Jānis Kārkliņš pateicās sēdes vadītājam Ilmāram Rudakam un protokolistēm Ilzei Ābelei un Ilgai Vēverei, un Ilmars Rudaks pateicās Melburnas nodaļai par viesmīlību un labo uzņemšanu nedēļas nogalē.

Nobeidzot delegātu sapulci nodziedājām Daugavas Vanagu dziesmu. Sēde beidzās plkst. 13.00, un visi pēc labi nostrādāta rīta ar baudu paēda pusdienas, kuras vanadzes bija sagatavojušas. Pēcpusdienā bija palicis laiks pārrunāt organizācijas darbu, uzklausīt padomus vai vienkārši pavadīt draudzīgu pēcpusdienu.

Pateicamies visiem delegātiem un biedriem par dziļu atdevi DV mērķiem un ideāliem, kā arī laika velti šai nedēļas nogalei.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com