Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu ev. lut. draudzei – 70

70 gadu draudzes darbības atceres sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Svētku dievkalpojumu vada diakons Ivars Ozols. Tēvs Pēteris (Agnis Rozītis) lasa no bībeles. FOTO Rūdis Dancis.