Laikraksts Latvietis

Sv. Krusta draudzei Melburnā 60

Jaunais mācītājs ievests amatā

  Laikraksts Latvietis Nr. 141, 2011. g. 13. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Prāv. Kolvins Makfersons. Mācītāji - no kreisās: māc. Aldis Elberts, māc. Māra Saulīte, māc. Dainis Markovskis. FOTO Gunārs Nāgels.