Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu Ev. Lut. Draudžu Apvienība

Ārkārtējā sinode Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

ALELDA pārvalde pie Melburnas Latv. lut. Bazn. altāra. Pirmā rindā no kreisās: Kristīne Saulīte, māc. Dainis Markovskis, ALELDA priekšnieks un prāvests Jānis Priedkalns, toreizējais kasieris Aleksandrs Impols, Māra Siksna. Otrā rindā: Egons Eversons, Aivars Saulītis, priekšnieka laicīgais vietnieks Miķelis Strīķis, diakons Ivars Ozols. FOTO Vita Eversone.